0Pozycji

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKWAWIT
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
• DANE SPRZEDAWCY:
 
• Sklep internetowy Krakus Tylko Polskie Alkohole działa pod następującym adresem internetowym http://krakus-tylkopolskiealkohole.pl
• Właścicielem sklepu internetowego jest KRAKUS S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, NIP 8951991885, REGON 021486437, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507558. Kapitał Spółki wynosi 500.000 zł i jest opłacony w całości.
• Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Wrocław, przy ulicy Monopolowej 4G.
• Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
• telefonu: 693261005
• poczty elektronicznej: sklep@krakus-tylkopolskiealkohole.pl
 
• SŁOWNICZEK:
 
• Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://krakus-tylkopolskiealkohole.pl
• sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 
• Sprzedawca – KRAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 
• Punkt Odbioru - punkt sprzedaży KRAKUS S.A. położony w miejscowości Wrocław, przy ulicy Monopolowej 4 G.
 
• Klient – pełnoletnia, trzeźwa osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zwana dalej Klientem, dokonująca zakupów w Sklepie.
 
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupów, w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
• Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
 
• Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Klientowi  Konta w Sklepie.
 
• Towar – produkty prezentowane w Sklepie.
 
• Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 
• Złożenie zamówienia – kompletne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 
• Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje złożone zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 
• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu.
 
• Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
 
• Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal lub innych systemów płatności on-line.
 
• Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 
• Kurier – kurier firmy Pocztex doręczającej zamówione towary.
 
 
C. REGULAMIN:
• Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://krakus-tylkopolskiealkohole.p
• Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
• Rejestracja przez Klienta w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM
§ 2
• Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest bezpłatna rejestracja na stronie Sklepu http://krakus-tylkopolskiealkohole.pl. oraz posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz adresu e-mail.
• Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Sklepu  i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
• Rejestracja następuje poprzez kompletne wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu. Z chwilą potwierdzenia rejestracji następuje zawarcie umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
• Zarejestrowanie się w Sklepie nie zobowiązuje do składania zamówień.
• Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
• Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
• dowolna przeglądarka internetowa,
• włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy,
• włączona w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies,
• KRAKUS S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
• podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
• dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
• dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez KRAKUS S.A. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię KRAKUS S.A.
 
• Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KRAKUS S.A.
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
• Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
• korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla KRAKUS S.A.;
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
• korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
§ 3
 
• Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
• Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://krakus-tylkopolskiealkohole.pl 
• Miejscem zawierania sprzedaży jest Magazyn KRAKUS S.A. znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Monopolowej 4G.
• Sklep przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu  osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
• W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep  wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletniości Klienta Sklep wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie KRAKUS S.A zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie  fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.
• W przypadku osoby prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest należycie umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
• Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że realizacji zamówienia Sprzedawca dokonuje w dni robocze. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. 
• Sklep rozpoczyna realizację kompletnego, złożonego zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu całej należnej kwoty za zamówiony przez Klienta towar.
• Składając zamówienie Klient dokonuje:
• wyboru zamawianych towarów;
• oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
• wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury (jeżeli Klient zgłasza chęć otrzymania faktury);
• wyboru sposobu uregulowania płatności.
• Po skutecznym złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie  złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
• Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta.
• W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 (czternastu) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
• W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 14 (czternastu) dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
• Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.
• Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
• Klient chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję oraz wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
• Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
• Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu Sprzedawcy, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
• Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. 
 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
§ 4
 
• Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18%:
 
• zezwolenie Nr I/C-10781/V/13 wydane przez Prezydenta Miasta Wrocławia  na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz 267 ) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z 2012 r., poz 1356). 
 
• Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jest osobą pełnoletnią i jest trzeźwy w momencie składania zamówienia.
• Odebrać zamówienie może wyłącznie osoba pełnoletnia i trzeźwa. W razie wątpliwości co do pełnoletniości dostawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. W przypadku nieokazania dokumentu dostawca odmówi wydania zamówienia. Dostawca odmówi wydania zamówienia osobie, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie co do stanu jej trzeźwości.
• Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony we Wrocławiu, przy ulicy Monopolowej 4G, kod pocztowy 51-501 Wrocław.
• Sklep nie prowadzi sprzedaży alkoholu poza granice Polski.
 
 
 
 
ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
§ 5
 
• Zmiany w zamówieniu oraz wycofanie złożonego zamówienia w całości Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). 
• Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 
e-mailem pod adresem sklep@krakus-tylkopolskiealkohole.pl lub telefonicznie pod numerem 693261005.
• Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
• Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 
CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
§ 6
 
• Wszystkie ceny towarów na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. 
• Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
• Podane na stronach internetowych ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem przesyłek obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach przesyłki dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
 
 
 
 
 
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
§ 7
 
• Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu całej należnej kwoty za złożone zamówienia. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. 
• Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
• Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się we Wrocławiu, przy ulicy Monopolowej 4G, kod pocztowy 51-501 Wrocław.
• Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
• W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
• Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
• W przypadku odbioru osobistego przez Klienta w Punkcie Odbioru, przewidywalny czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13 i 14.
• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
• Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 
FORMY PŁATNOŚCI
§ 8
 
•   Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że płatność ma nastąpić przy  odbiorze.
• Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
• płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: mBank 94 1140 1124 0000 4110 8100 1001 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).
• płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej; a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
• płatność kartą płatniczą/kredytową (w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
• płatność przelewem elektronicznym lub karta kredytową realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayPal, Przelewy24 lub PayByNet (bez względu na formę dostawy/odbioru);
• W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.
 
REKLAMACJE, ZWROTY
 
§ 9
 
• Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
• Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
• Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania  rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
• Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
• Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
• Przy odbiorze zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. 
W szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, w obecności doręczyciela należy otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., w obecności doręczyciela należy sporządzić protokół reklamacyjny. W razie zgłoszenia reklamacji zaniechanie przez Klienta sporządzenia protokołu, o którym mowa powyżej, nie ogranicza oraz nie wygasza przysługujących Klientowi uprawnień.
• Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
• Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
• Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
• W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów: przesłać zgłoszenie na adres e-mail: sklep@krakus-tylkopolskiealkohole.pl lub przesłać zgłoszenie na adres: Krakus S.A. ul. Monopolowa 4, 50-501 Wrocław
• Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 
• imię i nazwisko;
• adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
• przedmiot reklamacji;
• przyczynę reklamacji;
• żądanie rozpoznania reklamacji;
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 
• Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
• Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
• Klient ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
• Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
• Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
 
• Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym powyżej terminie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres: ul. Monopolowa 4, 50-501 Wrocław lub na adres e-mail sklep@krakus-tylkopolskiealkohole.pl
• Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest załączany do każdej przesyłki.
• Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczyć zwracany produkt w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,  wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera na adres: KRAKUS S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław. Zwrot następuje na koszt Klienta.
• Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
• Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
• Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
• W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
DANE OSOBOWE
 
§ 11
 
• Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
• Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane przez Administratora danych - KRAKUS S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
• w celu rejestracji konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
• jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.
• Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
• KRAKUS S.A gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyiu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
• Każdy Klient Sklepu  ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
• Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
• Do prawidłowego funkcjonowania Sklep wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Klienta). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Klienta przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.
• Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityki prywatności znajdują się na stronie  Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 12
 
• Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2016 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
• Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
• Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.